ثبت صندوق مکانیزه فروش در سامانه سازمان امور مالیاتی

مراحل ذیر را دنبال کنید

 

1. مراجه به سایت        www.tax.gov.ir

 

ثبت صندوق مکانیزه فروش در سامانه سازمان امور مالیاتی